Get Adobe Flash player

Новини

Договір публічної оферти про надання послуг

Перед тим , як почати відвідувати заняття в Дитячій студії " Капітошка" , ознайомтеся з договором публічної оферти про надання послуг.

 

Договір публічної оферти про надання послуг

Затверджено ФОП « Бабич О.О.»

29 серпня 2021 року

Дитяча студія «Капітошка», в особі ФОП Бабич Олени Олександрівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків № 2838912462 (надалі «Виконавець») та батьки дитини, що користуватимуться послугами « Дитячої студії «Капітошка»» (надалі «Замовник»), з іншої сторони, надалі по тексту разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір надання послуг (надалі – Договір) про наступне:

Ця пропозиція є публічною офертою, повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов якої є здійснення Замовником першої оплати запропонованих Дитячою студією «Капітошка» (надалі-Дитяча студія) послуг у порядку, визначеному цим Договором. Згідно зі ст. 633 Цивільного кодексу України умови Договору однакові для всіх споживачів. Акцепт оферти означає, що Замовник згоден з усіма положеннями цієї пропозиції і рівносильний укладенню договору про надання послуг. Датою укладення Договору вважається дата внесення оплати Замовником послуг за цим Договором. Договір й Додатки до нього є офіційними документами, що публікуються на сайті: https://капітошка.in.ua/.

 

  1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати, а Замовник, який є одним з батьків (законним представником) дитини, щодо якої укладено цей Договір, зобов’язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору наступні послуги: розвиваючі заняття, ігрове дозвілля, організація відпочинку та розваг, театральна студія, курси читання і лічби, англійська мова, індивідуальні заняття. Оплата здійснюється відповідно до затвердженого прайс-листа Дитячої студії(Додаток до Договору № 1) та розділу 3 Договору

  1. Права та обов’язки сторін

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Організувати заняття та  дозвілля дітей з урахуванням їх вікових особливостей у приміщенні Дитячої студії відповідно до п.1.1 цього Договору.

2.1.2. Здійснювати розвиток дитини на основі сучасних методик, а також програм.

2.1.3. Забезпечити Замовника (дитину) необхідними розвиваючими та ігровими матеріалами, обладнанням.

2.1.4. Затвердити розклад розвиваючих занять з урахуванням віку дітей і розмістити розклад на сайті Дитячої студії (https://капітошка.in.ua/.).

2.1.5. Затвердити вартість розвиваючих занять і розмістити прайс-лист на сайті Дитячої студії (https://капітошка.in.ua/.).

2.1.6. Повідомляти Замовника про будь-які зміни в розкладі та в прайс-листі.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. Вільно вибирати, розробляти і впроваджувати нові, в тому числі авторські програми, що дозволяють підвищити ефективність розвитку дітей.

2.2.2. Забезпечувати допомогу Замовнику в питаннях, пов’язаних з індивідуальними особливостями його дитини, використовуючи рекомендації педагогів, психологів та інших фахівців.

2.2.3. Самостійно встановлювати дні і тривалість занять з урахуванням віку дітей.

2.2.4. В разі необхідності перенести час заняття, попередньо повідомивши Замовника.

2.2.5. Всі рішення стосовно оплати керівництво Дитячої студії приймає самостійно, з урахуванням пропозицій Замовника, якщо інше не передбачено Правилами внесення оплати.

2.2.6. Виконавець не розглядає претензії відвідувачів і не несе відповідальності за понесену ними в Дитячій студії майнову та/або немайнову шкоду, шкоду здоров’ю, а також завдані збитки щодо третіх осіб в результаті недотримання вимог та/або рекомендацій, встановлених умовами цього Договору.

2.2.7.Виконавець не розглядає претензії і не несе відповідальності у разі, якщо Замовник (законний представник) письмово не заявили про наявність у дитини будь-якого захворювання. За достовірність наданої інформації Замовник (законний представник) несе персональну відповідальність.

2.2.8. Виконавець має право відмовити в наданні послуг Замовнику (законному представнику) дитини з поважних причин (в т.ч. у разі наявності у дитини ознак респіраторних захворювнь, або у разі, якщо поведінка дитини не дає змогу займатися іншим дітям та є агресивною).

2.2.9. Розірвати Договір з Замовником в односторонньому порядку без збереження місця у групі в разі порушення Замовником зобов’язань згідно з Договором та терміну оплати.

2.3. Замовник зобов’язується

2.3.1. Своєчасно оплачувати послуги, зазначені в п.1.1. цього Договору на умовах розділу 3 Договору.

2.3.2. Отримувати надані послуги,  самоорганізовувати відвідування дитиною (дітьми) оплачених занять, відповідно до розкладу занять та терміну дії абонемента.

2.3.3. Забезпечувати догляд за дитиною до і після заняття. Передати її в руки педагога до початку занять. Забрати дитину після закінчення заняття. Виконувати правила відвідування, затвердженні Дитячою студією (надалі Правила відвідування), Додаток до Договору № 2.

2.3.4. За наявності у дитини будь-яких захворювань, батьки (Замовник) зобов’язані заявити Виконавцю про це письмово. За достовірність наданої інформації батьки (Замовник) несе персональну відповідальність. Виконавець має право відмовити в наданні послуг дитині у зв’язку з наявністю у неї важких форм захворювань.

2.3.5. Дбайливо ставитись до майна Дитячої студії.

2.3.6. Відшкодувати збиток, заподіяний Замовником, або його дитиною майну Дитячої студії.

2.3.7. Контролювати дії своєї дитини в межах Дитячої студії і нести відповідальність за дії і безпеку дитини до моменту передачі дитини педагогу Дитячої студії та з моменту прийняття її після закінчення занять.

2.3.8. За присутності на заняттях зі своєю дитиною дотримуватися правил: не заважати проведенню заняття, не порушувати його хід, не висловлювати прямо на занятті своїх оцінок та коментарів, вести себе з повагою відносно педагогів і дітей, не користуватися на занятті мобільним телефоном, а також приймати, встановлені педагогом правила заняття та правила відвідування.

2.3.9. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Дитячої студії, а також погоджуватися зі змінами в розкладі.

2.3.10. Сповістити адміністрацію Дитячої студії про зміни номеру свого контактного телефону.

2.4. Замовник має право:

2.4.1. Вибирати та отримувати послуги, що надаються Дитячією студією, відповідно до розкладу та віком своєї дитини, за наявності місця у групі.

2.4.2. Бути присутнім (або уповноважити іншу дорослу особу) на заняттях з дітьми до трьох років, оскільки супровідний дорослий бере на себе відповідальність за безпеку дитини.

2.4.3. Розірвати Договір, письмово повідомивши про це Дитячу студію за сім днів, без повернення сплаченого авансу.

  1. Умови оплати

3.1. Замовник сплачує послуги відповідно до затвердженого прайс-листа та правил внесення оплати шляхом внесення грошових коштів в касу, або на банківський рахунок ФОП Бабич О.О..

3.2. Оплата послуг, наданих за п.1.1. Договору, проводиться не пізніше початку першого заняття (за винятком пробного заняття), відповідно до тарифів, наведених в прайс-листі. Кожен наступний абонемент оплачується не пізніше останнього оплаченого заняття діючого абонемента. Лише за цієї умови за дитиною зберігається місце в групі.

3.3. У разі, якщо дитина з поважних причин не може відвідати заняття, Замовник зобов’язаний попередити про це Виконавця не пізніше, ніж за три години до початку заняття. В іншому випадку, оплата за заняття не повертається і заняття вважається відпрацьованим. Пропущене заняття можна «відпрацювати» з іншою групою на протязі місяця. Перерахунок занять у випадку хвороби дитини відбувається при наявності довідки від лікаря.

3.4. Пропущене  заняття на курсі « Театральна студія» переноситься на наступний місяць.

3.5. Оплата здійснюється в розмірі 100% передоплати.

3.6.На вимогу Замовника в кінці місяця сторони підписують Акт про надання послуги ( далі «Акт»). Акт вважається підписаним Замовником, у разі якщо Замовник протягом 2 (двох) календарних днів пісня закінчення календарного місяця не підписав Акт зі своєї сторони і не направив Виконавцю вмотивовану претензію.

  1. Термін Договору

4.1. Договір набуває чинності з моменту оплати послуг Дитячої студії, і діє до закінчення оплаченного періоду.

  1. Інші умови

5.1. Виконавець залишає за собою право не допустити на заняття дитину з симптомами ГРВІ або ознаками іншого інфекційного захворювання.

5.2. Виконавець залишає за собою право відсторонити від занять дитину у разі її невмотивованої агресивної поведінки.

5.3. Виконавець залишає за собою право змінювати графік і режим роботи.

  1. Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

  1. Вирішення спорів

7.1. У разі виникнення між Сторонами спорів та претензій за цим Договором Сторони будуть прагнути врегулювати їх шляхом переговорів. У випадку недосягнення домовленості, врегулювання суперечок і претензій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

7.2. З усіх інших питань, не передбачених у цьому Договорі, Сторони керуються чиним законодавством України.

8. Обставини неперборної сили (форс-мажор)

8.1 Сторони частково чи повністю звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, встановлених цим Договором (крім грошових зобов’язань) у разі коли їх виконання стало неможливим у результаті дії непереборної сили, яка виникла після укладання цього Договору, зокрема пожежі, паводки, землетруси, карантин, пандемія, аварії або відключення тепло- та /або електропостачання, прийняття органами державної влади і управління нормативних актів, які позбавляють Сторони можливостей належним чином виконувати свої зобов’язання за цим Договором.

8.2 В разі виникнення обставин непереборної сили, всі заняття, які Замовник оплатив до виникнення обставин непереборної сили, або вніс передоплату під час обставин непереборної сили, переводяться в он-лайн формат до моменту закінчення обставин  непереборної сили.

9. Реквізити Дитячої студії « Капітошка»

 

ФОП Бабич Олена Олександрівна

Код ЄДРПОУ: 2838912462

08200 Київська область, м. Ірпінь, вул.. Виговського 6д

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" UA603052990000026001030120112

Детальніше...

Театральна студія

Театральна студія " Капітошка ".

 

 

Кожен з дітей вірить у казку та іноді хоче стати її героєм. В нашій студії є така можливість.

Діти можуть спробувати перетворитися на веселих   козенят, тендітну Дюймовочку, сміливу Еллі, сердититого Карабаса Барабаса, злу чаклунку Бастінду чи Снігову Королеву.

Яскраві декорації, красиві костюми, музика та танці роблять наші вистави надзвичайно цікавими та незабутніми.

Фото та відео з наших вистав можно побачити на нашій сторінці у Фейсбук.

www.facebook.com/Детская-студия-Капитошка-1095034153897078/

 

Група "Весела компанія"

Запрошуємо діточок 3-6 роки до групи " Весела Компанія".

Цю групу можна відвідувати 3 або 5 разів на тиждень.

Пізнавальні заняття, веселі рухливі ігри, конструювання, малювання та інше.

Детальніше...

Наші ціни і розклад

 

Додаток до договору №1  ПРАЙС-ЛИСТ

 

Назва

курсу

Тривалість

заняття

Разова оплата

Абонемент

4 заняття

Абонемент

8 занять

Ранній розвиток

(1-2 роки)

60 хв.

100

350

650

Розвиваючі заняття(3 р.)

60 хв.

90

350

650

Розвиваючі заняття+ англ.мова (4)

90хв.

150

600

1000

Курси " Крок до школи"

(4-6 років)

60 хв.

100

350

650

Курси " Крок до школи+

англ. мова"

90 хв

150

600

1000

Англійська мова для

школярів

60хв.

150

 

700

Індивідуальне заняття

60хв.

 

200

 

--------

--------

Курси читання (літо)

60 хв.

150

--------------

_______

Театральна

студія

60хв.

-----

400

---------

Арт-студія

60хв.

120

-------

---------

" Весела компания

 

 

 

 

" Весела компания"

 

 

(8/30-13/00)

 

 

 

 

 

(8.30-18.00)

 

200

 

 

 

 

400

 

--------

 

 

 

 

----------

 

1800(13 днів)

 

2400( 20 днів)

 


 

3400(13 днів)

4500 ( 20 днів)

Додаток до договору №3

Розклад занять Дитячої студії « Капітошка»

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота

10.00

Заняття в групі «Весела компанія»

Розвиваюче заняття +англійська

(3 роки)

Заняття в групі « Весела компанія»

Розвиваюче заняття +англійська

(3 роки)

Заняття в групі « Весела компанія»

Театральна студія

Група №1

10.30

Заняття в групі « Весела компанія»

Розвиваюче заняття +англійська

(2 роки)

Заняття в групі «

Розвиваюче заняття + англійська

(2 роки)

Заняття в групі « Весела компанія»

11.15

Розвиваюче заняття + англійська

( 4 роки)

Розвиваюче заняття+ англійська

( 4 роки)

Додаткове

заняття

Театральна студія

Група №2

12.30-

16.00

Індивідуальні заняття

Індивідуальні заняття

Індивідуальні заняття

Індивідуальні заняття

Індивідуальні заняття

« Крок до школи»

17.00

Розвиваюче заняття + англійська

( 4 роки)

Розвиваюче заняття + англійська

( 4 роки)

17.30

« Крок до школи»

+англійська

« Крок до школи»

+англійська

18.30

« Крок до школи»

+англійська

« Крок до школи»

+англійська

Курси читання для дошкільнят.

Запрошуємо дітей 5-6 років на інтенсивний курс  "Читання" за методикою М. Зайцева.

Заняття проводяться 2 рази на тиждень на протязі 3 місяців.Знайомство з буквами, складом, як одиницею читання. Кубики, таблиці, попєвки, складові картинки допоможуть дітям швидко оволодіти читанням .

Copyright ©2023 Дитяча студія «Капітошка» Всі права захищено.